سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی
 
برگزیدگان دوسالانه سوم
بخش مجموعه آرايه هاي كامل قرآن
برگزيده (كارگروهي)
فاطمه منتظري، زهراسادات مشرف، فهيمه صنعتگر تبريزي
تقدير از : ليلا پورخاني
 
بخش تذهيب تك اثر
نفر اول: مريم لباني مطلق
نفر دوم : زهره زمانيان
نفر سوم : محمد مرادي
تقدير شدگان : 
فريدون فخري جوقان، نفيسه اميراحمدي، مولود ساعدي
 
بخش گل و بوته – گل و مرغ
نفر اول : عطاءاله شاكري
نفر دوم : اكرم ضيايي
نفر سوم (مشتركا) : ليلا برزگر يارمحمدي و زهرا مژدگانلو
تقدير شدگان : 
محبوبه مهدوي، زهرا قندهاري، فروغ دادخواه
 
بخش تشعير
برگزيده (مشتركا) : سيده فهيمه كاظمي يزدي و افسانه مهدوي
تقديرشدگان : 
ريحانه رحمتي، زهرا دوستي، سميه فرشچيان
 
بخش مثني سازي تذهيب
نفر اول (مشتركا) : ريحانه رحمتي، سيده زينب احمدي
تقديرشدگان :
زهرا سادات مشرف، زهرا تندكار، زهرا اميني
 
بخش مثني سازي گل و مرغ
برگزيده : سمانه دوستي نيا
تقديرشدگان :
زهرا تندكار، رقيه عزيزي
 
بخش مقالات
نفر اول : كيانوش معتقدي
نفر دوم : مريم خدام محمدي
نفر سوم : حسن محمدي
تقدير از : فرزانه فرخ فر، رضا ميرمبين
 
بخش پايان نامه هاي دانشجويي
برگزيده : مهدي مجتهدي
 

   محصولات فرهنگی

  نشر نفایس

  نگارخانه رضوان