سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی
 
برگزیدگان دوسالانه دوم
بخش تذهيب
 مريم لباني مطلق - فريدون فخري جوقان - مرضيه مينايي فرد
 
برگزيده ويژه دبيرخانه
رامين مرآتي
 
بخش گرايشهاي نوين
فريدون فخري جوقان
 
بخش تشعير
سيدمجيد قاسمي
ايوب جوانكار فومني
 
بخش گل و مرغ
زهرا نامور
فريناز فرهنگي راد
دلارام فقاني
 
بخش جنبي
حسن احسن
 
بخش مقالات پژوهشي
كيانوش معتقدي
مهناز شايسته فر
مريم قندهاريون
 

   محصولات فرهنگی

  نشر نفایس

  نگارخانه رضوان