سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی
 
برگزیدگان دوسالانه اول

برگزيدگان بخش مسابقه
سيدمجيد قاسمي - محسن آقاميري - ليلا پورخاني
 
منتخبين بخش مسابقه
مهين دخت سالك مهدوي - مرضيه مينايي فرد - خديجه احتشامي - محمدحسين آقاميري - بهرام مهربان كردستان
 

   محصولات فرهنگی

  نشر نفایس

  نگارخانه رضوان