سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی
 
جوایز ششمین دوسالانه تذهیب های قرآنی
جوایز بخش اول :
•    تذهیب


نفر اول : 80/000/000 ریال
نفر دوم : 50/000/000 ریال
نفرسوم :30/000/000 ریال

برگزیده تذهیب آرایه های کامل قرآنی : 150/000/000 ریال

•    تشعیر نباتی

نفر اول : 50/000/000 ریال
نفر دوم :30/000/000 ریال
نفر سوم :20/000/000 ریال

•    گل و بوته و گل ومرغ لاکی

نفر اول : 50/000/000 ریال
نفر دوم : 30/000/000 ریال
نفر سوم : 20/000/000 ریا ل

جوایز بخش دوم :

•    طراحی نقوش اسلامی کاربردی (طراحی کاشی سنتی )

نفر اول : 50/000/000 ریال و استفاده از طرح هنرمند در طراحی های آتی شرکت کاشی
نفر دوم : 30/000/000 ریال و استفاده از طرح هنرمند در طراحی های آتی شرکت کاشی
نفر سوم : 20/000/000 ریال و استفاده از طرح هنرمند در طراحی های آتی شرکت کاشی

•    طراحی نقوش اسلامی کاربردی (طراحی فرش )

نفر اول : 50/000/000 ریال
نفر دوم : 30/000/000 ریال
نفر سوم :20/000/000 ریال

•    طراحی نقوش اسلامی کاربردی – مجموعه کامل آرایه های قرآن (تک رنگ )

نفر برگزیده : 30/000/000

•    هنرمندان برگزیده ( اول تا سوم ) بخش مسابقه به مدت دو روز میهمان بارگاه ملکوتی حضرت رضا علیه السلام خواهند بود .
•    منتخب آثار راه یافته به نمایشگاه در کتاب نفیسی چاپ خواهد شد.
 

   محصولات فرهنگی

  نشر نفایس

  نگارخانه رضوان