سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی
 
جوایز پنجمین دوسالانه تذهیب های قرآنی


  • تذهیب
نفر اول : 70/000/000  ریال
نفر دوم : 50/000/000  ریال
نفر سوم : 30/000/000  ریال
برگزیده مثنی سازی تذهیب : 30/000/000  ریال

  •  تشعیر
برگزیده در بخش نقوش گیاهی : 30/000/000  ریال
برگزیده در بخش نقوش جانوری : 30/000/000  ریال

  •  گل و بوته و گل ومرغ
لاکی
نفر اول : 40/000/000  ریال
نفر دوم : 20/000/000  ریال
آبرنگی
نفر اول : 40/000/000  ریال
نفر دوم : 20/000/000  ریال
مثنی سازی
برگزیده : 20/000/000  ریال

  •  نگارگری
شیوه مکاتب گذشته
نفر اول : 50/000/000  ریال
نفر دوم : 30/000/000  ریال
نفر سوم : 20/000/000  ریال
شیوه معاصر
نفر اول : 40/000/000  ریال
نفر دوم : 20/000/000  ریال
نفر سوم : 10/000/000  ریال
مثنی سازی
برگزیده : 30/000/000  ریال
مهلت دریافت آثار
روز ساعت دقیقه ثانیه


پیوندها

کانال تلگرام دوسالانه

 

   محصولات فرهنگی

  نشر نفایس

  نگارخانه رضوان