سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی
 
داوران دوسالانه سوم
هيئت داوران
سيد محمد مجتبي حسيني - مجيد فدائيان -  حسين تنكابني - رضا مهدوي - رامين مرآتي
 
هيئت انتخاب آثار
 مجيد فدائيان -  طاهر نبي زاده – حسين تنكابني - عليرضا قزي
 
هيئت داوران مقالات و پايان نامه هاي دانشجويي
 سيد عبدالمجيد شريف زاده -  محمد جواد جدي – حسن حامدي

 
 

   محصولات فرهنگی

  نشر نفایس

  نگارخانه رضوان