سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی
 
داوران دوسالانه دوم
هيئت داوران
مهدي عتيقي مقدم - سيد عبدالمجيد شريف زاده - حسين رزاقي - حسين تنكابني - طاهر نبي زاده
 
هيئت انتخاب آثار
مجيد فدائيان - عليرضا قزي - رضا مهدوي
 
هيئت علمي مقالات 
سيد عبدالمجيد شريف زاده - سيد محمدمجتبي حسيني - محمدجواد جدي
 
 
 
 

   محصولات فرهنگی

  نشر نفایس

  نگارخانه رضوان