سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی
 
داوران دوسالانه اول

هيئت داوران
محمدعلي رجبي - مجيد فدائيان - عبدالمجيد شريف زاده
 
هيئت انتخاب آثار
حسين رزاقي - طاهر نبي زاده - عليرضا قزي - رضا مهدوي
 
 

   محصولات فرهنگی

  نشر نفایس

  نگارخانه رضوان