سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی
 
معرفی مکاتب تذهیب
دسته بندي
  بررسی مکاتب تذهیب دوره های مختلف تاریخی "مجید فدائیان"
نقوش تزئینی در فرهنگ و هنر ایرانی _ اسلامی جایگاهی فراتر از زیبایی ظاهری دارد، اگرچه زیبا جلوه دادن آثار هنری خود یکی از شاخصه های فهم هنر ایرانی _ اسلامی است ولی این هنر از ارزشهای والاتری هم برخوردار است. هر نقش فقط رنگ و شکل نیست، بلکه معنایی هم دارد. در حقیقت ظاهر هر نقشی در هنر اسلامی در آغاز در حکم دیدن یک معنای نادیدنی و باطنی است. هرچند نقوش تزئینی مذکور پیشینة قوی و مشخصی داشتند اما در بکارگیری این نقوش با ملاحظات خاصی همراه می شد که مناسب شأن قرآن کریم باشد.

۱۳۹۳/۵/۲۷ :تاريخ

 

   محصولات فرهنگی

  نشر نفایس

  نگارخانه رضوان