سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی
 
گفتگو با هنرمندان
دسته بندي
  رمز گشایی هنر نقاشی ایرانی در سایه مطالعه وتمرین
حسین تنکابنی ، عضو هیئت داوران پنجمین دوسالانه تذهیب های قرآنی : نقاشی ایرانی میراث هنرمندان این سرزمین است ، میراثی که هنرمندان معاصر هنوز نتوانسته اند به رموز آن پی ببرند . در مقام مقایسه بین آثار قدما و آثار معاصر ، هنوز شاهد ضعف هنر معاصر هستیم ،‌ضعفی که ناشی از عدم مطالعه و تمرین است .

۱۳۹۵/۱۰/۱۵ :تاريخ

  دو سالانه تذهیب های قرآنی در مسیر احیا هنرهای سنتی
مجید فدائیان ، عضو هیئت داوران پنجمین دو سالانه تذهیب های قرآنی : دو سالانه تذهیب های قرآنی در مسیر احیا هنرهای سنتی گام بر می دارد .سیاست کلی این جشنواره مبنی بر حمایت از هنرهای سنتی است .به زعم من آنچه یک جشنواره را از سایر برنامه های مشابه متمایز می کند کیفیت آثار است نه کمیت آن ،آثار رسیده به پنجمین دوسالانه نشان از این دارد که اکنون دو سالانه تذهیب های قرآنی نزد هنرمندان این رشته جایگاهی ویژه یافته است ؛ جایگاهی در مسیر احیای هنرهای سنتی .

۱۳۹۵/۱۰/۸ :تاريخ

  رضا مهدوی :هنرمندان جوان باید بیشتر بر روی طراحی ، ترکیب بندی و فضاسازی کار کنند
رضا مهدوی داور بخش نگارگری و گل ومرغ پنجمین دوسالانه تذهیب های قرآنی در گفتگو با روابط عمومی موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی در مورد کم و کیف آثار دربخش گل و مرغ ، نگارگری و مثنی سازی گفت : در بخش نگارگری تعداد آثار کمتری به دبیرخانه رسیده بود و از این میان تعداد محدودی با کیفیت انجام شده بود اما در بخش گل و مرغ و مثنی سازی تعداد آثار بسیار زیاد و با کیفیت بود که این مسئله داوری را دشوار کرده بود.

۱۳۹۵/۱۰/۲ :تاريخ

  رضا یساولی : با نگاهی به سیر تحولات هنر نگارگری در چند سال اخیر ، می توان گفت نگاه تزئینی و کپی های بدون خلاقیت آفت هنر نگارگری است.
رضا یساولی داور بخش نگارگری و گل و مرغ پنجمین دوسالانه تذهیب های قرآنی در حاشیه داوری این دوسالانه ، با نگاهی به سیر تحولات هنر نگارگری در چند سال اخیر ، نگاه تزئینی و کپی های بدون خلاقیت را آفت هنر نگارگری دانست .

۱۳۹۵/۱۰/۲ :تاريخ

  سید عبدالمجید شریف زاده : ادامه روند برگزاری دو سالانه تذهیب و نگاره های قرآنی منجر به ایجاد جایگاهی برای بروز و ارائه آثار شاخص دینی خواهد شد
سید عبد المجید شریف زاده از اعضا هیئت داوری بخش نگارگری وگل و مرغ پنجمین دو سالانه تذهیب های قرآنی حمایت آستان قدس رضوی را لازمه تولید نگاره های فاخر دینی دانست .

۱۳۹۵/۱۰/۲ :تاريخ

 

   محصولات فرهنگی

  نشر نفایس

  نگارخانه رضوان